APEX-弑神杀戮辅助

杀毒防火墙关闭干净
下载辅助到桌面解压到桌面管理员身份运行辅助
正常使用:                                                
 机器码支持win10 1903-21h2 个别机器码无法注入或者无效果的 推荐第三方机器
码或者重做系统                                   
 个别用户出现没效果蓝屏请钩备用读写模式